Centres Associats

L’ACER es una associació de centres de recerca autònoms i amb personalitat jurídica pròpia que tenen la seva seu a Catalunya.